• טובת הבנק על פני הלקוחות, ומידע לא מדויק: דו"ח חמור על יועצי השקעות בבנקים

טובת הבנק על פני הלקוחות, ומידע לא מדויק: דו"ח חמור על יועצי השקעות בבנקים

ממצאים קשים בדו"ח הביקורת של רשות ני"ע: "התנהלות רשלנית שהיא בגדר של הפרת חובת הזהירות"

סביבת הריבית הנמוכה בארץ ובעולם מביאה לכך שהמשימה של מנהל השקעות לשמור על ערך ההשקעות והשגת תשואות על נכסי הלקוחות, הופכת להיות משימה מורכבת וקשה. אולם בעוד שמנהלי השקעות נבחנים תחת זכוכית המגדלת של השגת תשואה, הרי שבמערכת ניהול כספי לקוחות יש גורם נוסף שאחראי על ניהול כספים אך לא נבחן תחת זכוכית המגדלת של התשואה: יועצי ההשקעות בבנקים.

במארס 2015 נפדו מאות מיליוני שקלים בקרנות הכספיות בחשבונות שמקבלים ייעוץ בבנקים. בעקבות זאת, החליטו ברשות ניירות ערך (ני"ע) להיפגש עם יועצי ההשקעות בבנקים ולבדוק את השיקולים למכירת נכסים עם סיכון נמוך, בהם שיקולים הנוגעים לעלויות הכרוכות בעסקה כמו תשלום עמלות, לרבות עמלת דמי ניהול חשבון ("דמי שמירה") שאינה משולמת בשל החזקת קרנות כספיות, התשואה הפנימית של נכסים תחליפיים, תחזית האינפלציה ושיקולי מס. כמו כן הדגישו אנשי הרשות בשיחה כי במסגרת השיקולים שישקול היועץ, עליו להתמקד באלו הנוגעים לטובת הלקוח בלבד. על היועץ להתעלם משיקולים שאינם לגיטימיים המתייחסים להשפעת המלצותיו על ההכנסות הצפויות לבנק ממקורות כמו עמלת הפצה ודמי ניהול החשבון.

במהלך החודשים מאי 2015-יוני 2016 ביצעו ברשות בדיקה בחשבונות של לקוחות מיועצים בהם בוצעו פעולות מיועצות למכירת קרנות כספיות שכנגדן (בכל הסכום או בחלקו) נרכשו קרנות אג"ח קצרות, ברמת סיכון דומה. הממצאים של הרשות לא ממש מחמיאים לאופן ייעוץ ההשקעות לו מחויבים יועצי ההשקעות בבנקים.

דו"ח הביקורת קובע כי יועצי ההשקעות בבנקים לא כוללים בשיקולים הנוגעים לכדאיות ההשקעה את העלות הכוללת ללקוח. כלומר הם לא מביאים בחשבון את העמלות, דמי ניהול קרן, שיעור הוספה ודמי ניהול חשבון. בדיקת רשות ני"ע העלתה כי היועצים המליצו ללקוחותיהם על רכישות נכסים באפיקים שפוטנציאל התשואה בהם נמוך מעלותם. לכך יש משמעות גדולה בפרט באפיקים סולידיים קצרים, בעלי רמת סיכון נמוכה.

ברשות מציינים כי "חלק מחובת הזהירות המוטלת על בעל רישיון כלפי לקוחותיו, על בעלי הרישיון לכלול במסגרת השיקולים כאמור, ככל שניתן, גם עלויות עתידיות אשר ליועצים מידע כי צפוי שיחולו על הלקוחות כדוגמת העלאה צפויה בדמי ניהול חשבון הלקוח, וכן הבדלי עלויות עסקה בין מוצרים דומים, למשל, לקראת תחילת הפצתן של קרנות נאמנות זרות בישראל – הבדלים בין גובה עלויות. הרכישה, ההחזקה והמכירה של קרנות אלה לעומת קרנות מקומיות בעלות מדיניות השקעות דומה".

נקודה נוספת שעולה מהביקורת היא ההסתמכות של יועצי ההשקעות על תשואות העבר תוך התעלמות מתהליכים מאקרו כלכליים שתרמו לתשואות הטובות בעבר וכבר לא קיימים כיום. כך למשל העדיפו היועצים קרנות אג"ח ממשלתי עם טווח פדיון קצר שהושגו בעת בה הריבית במשק היתה גבוהה על אף שאלו אינן יכולות לשקף את תשואת העתיד, בפרט ביחס לתקופה בה הריבית במשק נמוכה.

באותם המקרים לא היה היגיון כלכלי בהשקעה בקרנות עם טווח פדיון קצר משום שפוטנציאל התשואה של הקרן היה נמוך מעלויות החזקתה על ידי הלקוח. קל וחומר כאשר רכישת הקרן נעשתה כנגד מכירת קרן כספית, אשר חויבה במס בגין הרווח הריאלי שנצבר בגין ההחזקה בה. אילו נמכרה מאוחר יותר, לאחר תקופה בה היו מדדים חיוביים, כפי שצפויים היו באותה תקופה, הייתה מצטמצמת חבות המס בגין מימוש הקרן ובהתאמה היה עולה הרווח הכספי של הלקוח.

ברשות כותבים: "כחלק מרמת המיומנות הנדרשת מבעל רישיון, מצופה מבעלי הרישיון להבין שלא כל תשואת עבר רלוונטית לבחינת כדאיות ההשקעה בנכס במבט צופה פני עתיד. כמו כן, מצופה ממערכי הייעוץ לחדד בפני היועצים את המקרים בהם תשואת העבר אינה רלוונטית. בנוסף לכך, מצופה מבעל הרישיון להביא בחשבון שיקולי מס בנוגע לבחינת המועד הנכון למימוש הנכס במקרים מובהקים של חסכון פוטנציאלי במס עקב צפי למדדים חיוביים".

נקודה מטרידה מאוד בדו"ח מצביעה על כך שהיועצים סומכים באופן עיוור על המידע שנמסר להם על ידי מנהלי הקרנות מבלי שבדקו אותו ומבלי שהייתה להם את היכולת לבחון את נכונות המידע. "התבססות על מידע שאינו בדוק, שלא ברור מה מקורו או מי אחראי על נכונותו, מהווה התנהלות רשלנית שהיא בגדר של הפרת חובת הזהירות. יועץ השקעות שהסתמך על מידע שלא נבדק או שמהימנות מקורו לא ברורה, נושא גם הוא באחריות לנזק שנגרם עקב הסתמכותו על מידע שאינו מבוסס ושהסתבר כשגוי".

איפה החומות הסיניות?

אחת הנקודות שבה טורחים במערכת הבנקאית להבהיר בכל הזדמנות היא ה"חומות הסיניות" בין המערכים השונים בבנקים. כך הם טוענים כי מערך ההשקעות מנותק ממערך האשראי. מתברר כי החומות הסיניות הללו לא ממש מקימות את יעודן. "במהלך הביקורות נמצאו מקרים בהם יועצים היפנו לקוחות מיועצים אשר בתיקם המיועץ נכסים סולידיים נזילים המניבים תשואות נמוכות במיוחד, לקבלת אשראי מהבנק, מבלי לבחון אפשרות של מימוש הנכסים המניבים תשואות נמוכות חלף לקיחת אשראי. לעיתים, מטרת לקיחת האשראי הייתה לצורך הגדלת סכומי ההשקעה והלקוח אף קיבל ייעוץ הנוגע להשקעת הסכום שמקורו בקבלת האשראי".

ברשות מבהירים כי "על יועץ אשר מפנה לקוח מיועץ שלו לקבלת אשראי מהבנק, גם במסגרת של מענה לפנייה של לקוח לקבלת אשראי, הן בהקשר לתיק ההשקעות שלו והן ללא קשר אליו, לבחון את כדאיות לקיחת האשראי על ידי הלקוח גם בשים לב לתיק ההשקעות של הלקוח המיועץ. ככל שקיימת חלופה העדיפה ללקוח, על לקיחת אשראי, כגון מימוש נכסים מסוימים הנכללים בתיק ההשקעות שלו עליו להציג לו אותה. ככל שהלקוח, אגב שיחה מיועצת, בוחר לקחת אשראי, יש לראות בהחלטה זו פרט מהותי לפעולת הייעוץ ומשכך על היועץ לתעד זאת".

בשנות ה-90' אחד הגורמים לקריסת שוק ההון בישראל היה מתן אשראי נדיב לרכישת קרנות נאמנות על ידי הבנקים גם כאשר הלקוחות לא יכלו לעמוד בתשלומי האשראי ובתנאיו.

הנקודה האחרונה שעולה מדו"ח הביקורת היא שיועצי ההשקעות העלו על דעת עצמם את הסיכון בתיק הלקוח למרות שלא היה כל ביטוי לשינוי במאפייני הלקוח שיהווה בסיס לשינוי האמור. עוד נמצא כי הלקוחות אף לא נתנו את הסכמתם לשינויים שנערכו ברמת הסיכון כאמור ולא חתמו על הסכמה לביצוע השינויים.

אסא ששון, 14/11/2016, דה מארקר

שוק ההון

 • מהי פוליסה פיננסית?

  פוליסה פיננסית היא תיק השקעות/חסכון מנוהל לטווחי זמן שונים, המיועד לאדם אשר מעוניין בחסכון נזיל למשיכה בכל עת, אשר ניתן השקיע בו בסכום חד פעמי או בהוראת קבע שוטפת, עבור עצמו, ילדיו, נכדיו ולכל מטרה.

 • מה ההבדלים העיקריים בין חסכון שוטף בפיקדון/חסכון בנקאי לבין חסכון בפוליסת חסכון?

  בפוליסת חסכון: הכספים נזילים למשיכה בכל עת ולא סגורים לתקופה מוגדרת, אין קנסות ועלויות משיכה, ניתן לחסוך גם בסכומים קטנים, הכספים מושקעים בשוק ההון. בפיקדון בבנק: הריבית נמוכה יחסית לאפיקי השקעה מנוהלים בבורסה בראייה היסטורית, רמת הנזילות היא נמוכה ובמקרה של שבירת פיקדון קיים קנס בצורת הריבית שהצטברה, אין מסלולי השקעה והכסף אינו מנוהל אלא מניב ריבית (נמוכה מאד עד אפסית כיום) ידועה מראש.

 • מהם נכסים בלתי סחירים וכיצד הם משפיעים על התשואה?

  בפוליסה פיננסית כמו גם בקופת גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים. חלק מהתיק ההשקעות מושקע בנכסים לא סחירים, כגון: אג"ח לא סחיר, קרנות השקעה, קרנות גידור, נדל"ן מניב, הלוואות. השקעות אלא מניבות תשואה אשר אינה תלויה באופן ישיר בשוק ההון הסחיר התנודתי ומהוות עוגן לתיק ההשקעות הסחיר. כמו כן ההשקעה בנכסים לא סחירים אינה מתאפשרת דרך ניהול כספים בבנק אלא רק בניהול של גופים מוסדיים. פוליסה פיננסית היא תיק מנוהל מוסדי ולקוח אשר בחר לנהל את כספו דרך פוליסה פיננסית אכן נהנה מיתרון.

 • אני מנהל כספים בבנק דרך ניהול תיקים, האם כדאי לי לעבור לקופת גמל לפי תיקון 190?

  בהחלט כן, היתרונות הם רבים: א. עלויות ניהול זולות יותר. ב. שקיפות בתשואות (גמל נט) מול יצרנים אחרים. ג. עלויות קנייה ומכירה של ניירות ערך אפסיות לעומת הבנק. ד. תשואות עדיפות ובאופן משמעותי לאורך זמן (גמל נט). ה. שימוש בנכסים לא סחירים אשר מקטינים את התלות בשוק ההון. ו. דחיית מס, היות וניתן לשנות מסלולי השקעה ללא הגבלה, ללא עלות וללא אירוע מס. ז. מס רווחי הון של 15% נומינלי במקום 25% ראלי. (נכון להיום בסביבת אינפלציה אפסית בהחלט יתרון). ח. ניתן לנייד מיצרן ליצרן ללא עלות וללא אירוע מס בקלות. ט. הרכב נכסים סחיר איכותי יותר ומפוזר יותר ללא קרנות נאמנות "של הבית". י. אפשרות לא לשלם מס הכנסה בכלל !! בעת מימוש הכספים כקצבה מוכרת לכל החיים.

 • מנהל ההשקעות בניהול תיקים הוא אלטשולר שחם (לדוגמא), האם כדאי לי לעבור לקופת גמל לפי תיקון 190 באלטשולר שחם?

  בהחלט כן מאותן סיבות שרשמתי מעלה. תיק ההשקעות דרך ניהול תיקים בבנק באלטשולר הוא שונה לחלוטין בין תיק השקעות אלטשולר גמל באותו רמת סיכון !! כאמור דרך הבנק לא ניתן להחזיר נכסים לא סחירים, לקבל הטבות מס, לשלם פחות ד.נ, לשנות מסלול השקעה ללא אירוע מס ותשלום עלויות ק/מ על כל פעולה אשר מממנת את הבנק אבל פוגעות בתשואה.

 • מהו ארביטראז' מיסוי?

  ארביטראז' מיסוי מאפשר ניצול תכנוני מס בחלופה להשקעות פיננסיות בקרנות נאמנות, ניהול תיקים, פקדונות וכו'. 1. שימוש בקרן השתלמות וקופת גמל בניהול אישי לדחיית תשלום מס. 2. שימוש בקופת גמל ל"קצבה מוכרת" לדחיית תשלום מס על פי תיקון 190 (משיכה חד פעמית על ידי היוון קצבה מוכרת). 3. שימוש ב"פוליסת חסכון" כפלטפורמה לניהול השקעות בשוק ההון תוך ניצול ארביטראז' מיסוי (פטור במעבר בין מסלולים, דחיית מס, ניכוי מס רווח ראלי לגילאי 67+).

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח.